Missie Latasteschool

De Latasteschool is er voor kinderen met een sociaal-emotionele beperking, in de leeftijd van 4 tot en met maximaal 14 jaar.

 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen veiligheid ervaren. Niet alleen op school, maar ook in hun leefomgeving. Ons onderwijs sluit aan op wat leerlingen kunnen en wij bereiden onze leerlingen voor op een goede doorstroom naar het vervolgonderwijs.

 

Pedagogisch-didactisch handelen

Het pedagogisch-didactisch handelen is afgestemd op de individuele kindkenmerken. We gaan dus uit van de impliciete vraagstelling van elke leerling. Dit betekent dat wij aansluiten bij de pedagogische en didactische behoeften van onze leerlingen. Zo willen wij de autonomie van onze leerlingen stapsgewijs vergroten.

 

Ouders

Ouders zijn voor ons partners in de opvoeding. Zo zien zij ons ook.

Vanwege de meervoudige problematiek van onze leerlingen gaan wij uit van een multidisciplinaire aanpak door een deskundig team. Een team dat zich continu ontwikkelt.

 

Partners

Om de leerling op maat te bedienen onderhouden wij ook gerichte samenwerkingsrelaties met de ketenpartners. Dit in het kader van een steeds verdergaande ontwikkeling als expertisecentrum met een breed aanbod.

De deskundigheid van de Latasteschool (zowel onderwijskundig als d.m.v. therapieën en trainingen) wordt gekoppeld aan de expertise van de ketenpartners. Hiertoe wordt steeds nauwer samengewerkt in het kader van 1-gezin-1-plan, zoveel mogelijk onder één dak. Wij willen voorloper zijn wat betreft het Passend Onderwijs.

 

Visie Latasteschool

 

De leerlingen

Ieder kind is een uniek wezen. Voor ieder kind wordt gezocht naar passend onderwijs, waarbij we aansluiten bij de impliciete vraagstelling van het kind.

Alle kinderen zijn voor ons gelijkwaardig.

 

De leeromgeving

De leer- en werkactiviteiten vinden plaats in een veilige en positieve sfeer. Ons onderwijs is gebaseerd op een goede vertrouwensrelatie tussen kind en volwassene. Leerlingen leren van hun ervaringen en krijgen daarbij steun van de volwassenen.

 

De opzet van ons onderwijs

De ontwikkeling is gericht op het verwerven van gedragscompetenties en de gevolgen daarvan.In ons onderwijs is het pedagogische aspect minstens zo belangrijk als het didactische aspect.

 

De inrichting van ons onderwijs

Door differentiatie krijgt elk kind de kans zich te ontplooien naar zijn mogelijkheden. De Latasteschool werkt daarom met stam- en niveaugroepen.

Het onderwijskundig aspect. De kinderen krijgen een cultuur aangereikt waarbinnen ze later moeten functioneren.

 

Het maatschappelijke aspect

De school moet een stuk maatschappelijke werkelijkheid op het kind overbrengen.

Hierbij zijn de volgende punten van belang:

Iedereen moet zich in principe positief en opbouwend opstellen;

Ieder mens moet zich kunnen beroepen op zijn eigen geweten en mening;

Democratie is een belangrijk erfgoed;

Elke burger heeft rechten maar ook plichten.

 

Uit de hiervoor genoemde basisprincipes blijkt duidelijk dat het opvoedkundig aspect een zeer belangrijke rol speelt in ons onderwijs. Wij vinden het opvoeden van onze leerlingen tot volwaardige leden van de maatschappij van zeer groot belang. Daarnaast vinden we ook het didactisch aspect belangrijk. Kinderen komen naar school om zinvolle kennis op te doen.

 

De leerprestaties worden op onze school veelvuldig en systematisch besproken en bijgesteld.Dit geldt ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Deze wordt per leerling gevolgd middels een leerlingvolgsysteem. We proberen het kind een totaalpakket aan te bieden dat zowel opvoedkundige als onderwijskundige elementen bevat waaraan het kind zich kan vormen.

 


Latasteschool

Bergerweg 37                       

6085 AT Horn                   

Tel.:  0475 - 58 17 07

E-mail: latasteschool@aloysiusstichting.nl